Działka inwestycyjna obok granicy - NIemcy/Czechy

Sprzedaż
Oferta: 36/8567/OGS
Sieniawka
Cena:
1590000 PLN
Powierzchnia:
22637 m2
Cena za m2:
70.24 PLN/m2

ENGLISH BELOW

Lokalizacja: Sieniawka, ul. Rolnicza 27, gm. Bogatynia, pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie

Cena: 1 590 000 zł + VAT

Opis:
Prezentujemy na sprzedaż wyjątkową nieruchomość gruntową o powierzchni 22 637 m², położoną w malowniczej miejscowości Sieniawka przy ul. Rolniczej. Dzięki swojemu położeniu i charakterystyce, nieruchomość ta jest idealna na realizację projektu np. domu spokojnej starości.

Szczegóły:
Numer działek ewidencyjnych: 303 i 304
Forma własności: Prawo użytkowania wieczystego gruntu
Powierzchnia: 22 637 m²
Dostęp: Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Rolniczej

Przeznaczenie terenu:
Podstawowe: Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Uzupełniające: Tereny zieleni urządzonej, infrastruktura techniczna.

Wskaźniki zagospodarowania i parametry zabudowy:
Intensywność zabudowy: 0,02–1,40
Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20%
Maksymalna wysokość zabudowy: 8,5 m
Maksymalna szerokość elewacji: 50 m
Kąt nachylenia dachu: 0° do 40°
Typ zabudowy: Wolnostojąca/segmentowa

Lokalizacja i otoczenie:
Nieruchomość usytuowana jest w „Worku Turoszowskim”, oferując dostęp do malowniczych krajobrazów oraz dogodne połączenia komunikacyjne z Czechami i Niemcami. Idealne miejsce dla inwestycji w regionie o wysokim potencjale rozwojowym, blisko natury i z łatwym dostępem do lokalnej infrastruktury.

Atuty inwestycyjne:
Strategiczna lokalizacja w trójkącie granicznym
Dostęp do kompleksowej infrastruktury technicznej
Elastyczność w planowaniu i realizacji projektów z różnorodnym przeznaczeniem

Dodatkowo na działce 303 stoi słup telekomunikacyjny przynoszący dochód miesięczny w wysokości 2500 zł.

Zachęcam do kontaktu,
Konrad, tel. 579 637 930

Location: Sieniawka, Rolnicza Street 27, Bogatynia municipality, Zgorzelec county, Lower Silesian Voivodeship

Price: PLN 1,590,000 + VAT

Description:

We are presenting for sale a unique plot of land with an area of 22,637 m², located in the picturesque village of Sieniawka on Rolnicza Street. Due to its location and characteristics, this property is perfect for the implementation of projects such as a retirement home.

Details:
Plot numbers: 303 and 304
Ownership form: Perpetual usufruct of land
Area: 22,637 m²
Access: Direct access to the public road on Rolnicza Street

Land designation:
Primary: Areas for production and service buildings.
Supplementary: Landscaped green areas, technical infrastructure facilities.

Development indicators and building parameters:
Building intensity: 0.02–1.40
Maximum building coverage ratio: 0.35
Minimum biologically active area: 20%
Maximum building height: 8.5 m
Maximum façade width along the plot front: 50 m
Roof slope angle: 0° to 40°
Type of building layout: Detached/terraced

Location and surroundings:
The property is located in the „Turoszów Basin,” offering access to picturesque landscapes and convenient transportation connections with the Czech Republic and Germany. An ideal place for investment in a region with high development potential, close to nature, and with easy access to local infrastructure.

Investment advantages:
Strategic location in the border triangle
Access to comprehensive technical infrastructure
Flexibility in planning and implementing projects with various purposes

Additionally, on plot 303 there is a telecommunications pole generating a monthly income of PLN 2,500.

Konrad
579 637 930

Zapytaj o ofertę